Projekt "Budowa budynku Wydziału Humanistycznego z Pracownią Rzeźby dla Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego w Siedlcach przy ul. Żytniej – II etap”


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 na mocy umowy dofinansowania zawartej dnia 29.09.2010r.


NR PROJEKTU                                                       RPMA.07.02.00-14-003/10
NR UMOWY DOFINANSOWANIA                             RPMA.07.02.00-14-003/10-00
Priorytet VII      Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego
Działanie 7.2     Infrastruktura służąca edukacji

Okres realizacji projektu                                           29.09.2010 r. - 18.01.2013 r.

Całkowita wartość projektu                                      41 862 867,93 zł,
w tym:
kwalifikowalna wartość projektu                       41 712 984,98 zł;

Źródła sfinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu;

  1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego     24 910 994,57 zł
  2. Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny      16 801 990,41 zł

Projekt stanowi część inwestycji pn. „Budowa Wydziału Humanistycznego Akademii Podlaskiej w Siedlcach przy ul. Żytniej”. Przedsięwzięcie zostało umieszczone na liście zadań inwestycyjnych szkół wyższych prowadzonej przez MNiSW (nr 616) i polega na budowie gmachu Wydziału Humanistycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (tj. Pracownia Rzeźby, sieci zewnętrzne, drogi, place i parkingi, obiekty małej architektury).


Przedsięwzięcie to jest odpowiedzią na najpilniejsze potrzeby uczelni wynikające przede wszystkim z braku odpowiedniej infrastruktury dydaktyczno - naukowej: jednostki organizacyjne Wydziału (instytuty, katedry, zakłady) mieszczą się obecnie w wielu zlokalizowanych w różnych częściach miasta, obiektach.


Konieczność wybudowania Wydziału Humanistycznego dostrzegło i potwierdziło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które w tym celu w 2006r. przyznało uczelni środki finansowe.


Środki te pozwoliły uczelni na zrealizowanie I etapu inwestycji, projektu.
Całe przedsięwzięcie zostało podzielone na dwa etapy:


I etap      stan surowy budynku Wydziału Humanistycznego oraz wykonanie przyłączy (zadanie zostało sfinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) – wykonane;
II etap     roboty wykończeniowe w budynku Wydziału Humanistycznego i budowa Pracowni Rzeźby, ich kompleksowe wyposażenie oraz zagospodarowanie przyległego terenu – przedmiot niniejszego projektu.